Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

Toàn cầu hóa là một xu thế lớn.

Quảng cáo

a. Bối cảnh

- Thế giới: Toàn cầu hoá là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực.

- Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.

b. Diễn biến.

-Viêt Nam ra nhập :Asean(7/1995); WTO(1/2007); APEC; AFTA và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Hình 1.2. GDP theo giá so sánh, phân theo thành phần kinh tế

- Thành tựu

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, FPI)

+ Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường.

+ Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài