Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập

Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

-Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo.

-Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gần với phát triển nền kinh tế tri thức.

- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc dân để tăng tiềm lực kinh tế quốc dân.

-Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển nền văn hóa mới, chống lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải