Lý thuyết giải toán về tỉ số phần trăm

a) Ví dụ : Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh

Quảng cáo

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

a) Ví dụ : Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữa và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600.

Ta có:       315 : 600 = 0,525

                0,525 × 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

               315 : 600 = 0,525 = 52,5%

Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\) ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\) và \(b\).

-  Nhân thương đó với  \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Lưu ý :  Khi tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta có thể viết gọn thành \(a:b \times 100\% \).

b) Bài toán 1: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

         2,8 : 80 = 0,035

        0,035 = 3,5%

        Đáp số: 3,5 %.

c) Bài toán 2: Một vườn cây ăn quả có \(600\) cây gồm cam sành và bưởi Diễn, trong đó có \(210\) cây cam sành. Hỏi số cây bưởi Diễn chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả cả vườn?

Cách giải:

Trong vườn cây ăn quả đó có số cây bưởi Diễn là:

                                    \(600 - 210 = 390\) (cây)

Số cây bưởi Diễn chiếm số phần trăm số cây ăn quả cả vườn là:

                                    \(390:600 = 0,65 = 65\% \)

                                                            Đáp số: \(65\% \).

Chú ý: Coi số cây cả vườn là \(100\% \), ta có thể tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn bằng cách lấy \(100\% \) trừ đi tỉ số phần trăm giữa số cây cam sành và tổng số cây trong vườn.

Quảng cáo
close