Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3 trang 60 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông? Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo

Gửi bài