Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm^2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo

Gửi bài