Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3 trang 127 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC. a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó. b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo

Gửi bài