Kinh tế nông thôn nước ta đang dịch chuyển rõ nét

Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn.

Quảng cáo

3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét

a)Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn

- Theo nghĩa rộng bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

- Kinh tế nông thôn dựa chủ yếu vào nông-lâm –ngư nghiệp, nhưng xu hướng chung là các hoạt động phi nông nghiệp (công nghiệp-xây dựng, dịch vụ) ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn.

b)Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế

- Các doanh nghiệp nông-lâm nghiệp và thủy sản.

- Các hợp tác xã nông-lâm nghiệp và thủy sản.

- Kinh tế hộ gia đình.

- Kinh tế trang trại.

c)Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất dàng hóa và đa dạng hóa

- Sản xuất hàng hóa biểu hiện:

+ Sự đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp.

+ Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hóa, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng mạnh ra xuất khẩu.

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thể hiện ở:

   + Thay đổi tỉ trọng của các thành phần tạo nên cơ cấu.

   + Các sản phẩm chính trong nông – lâm – thuỷ sản và các sản phẩm phi nông nghiệp khác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài