Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp.

Quảng cáo

1. Khái niệm

- Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ cấu sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

 - Là một trong những công cụ hữu hiệu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài