Phonetics - Trang 39 Unit 11 VBT tiếng anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.dear

B.fear

C.hear

D.heart

Lời giải:

Dear /dɪə(r)/

Fear /fɪə(r)/

hear /hɪə(r)/

heart /hɑːt/

Đáp án D phát âm là /ɑː/, còn lại là /ɪə/

Đáp án: D

2. A.stupid

B.studio

C.study

D.student

Lời giải:

Stupid /ˈstjuːpɪd/

Studio /ˈstjuːdiəʊ/

study /ˈstʌdi/

student /ˈstjuːdnt/

Đáp án C phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án: C

3. A.brother

B.thick

C.they

D.that

Lời giải:

Brother /ˈbrʌðə(r)/

Thick /θɪk/

They /ðeɪ/

That /ðæt/

Đáp án B phát âm là /θ/, còn lại là /ð/

Đáp án: B

4. A.machine

B.parachute

C.champagne

D.cheer

Lời giải:

Machine /məˈʃiːn/

Parachute /ˈpærəʃuːt/

Champagne  /ʃæmˈpeɪn/

cheer /tʃɪə(r)/

Đáp án D phát âm là /tʃ/, còn lại là /ʃ/

Đáp án: D

5. A.doctor

B.hospital

C.pollution

D.tomorrow

Lời giải:

Doctor /ˈdɒktə(r)/

Hospital /ˈhɒspɪtl/

Pollution  /pəˈluːʃn/

Tomorrow  /təˈmɒrəʊ/

Đáp án C phát âm là /ə/, còn lại là /ɒ/

Đáp án:

Bài 2

2. Read sentences and decide which sentences have Rising intonation or Falling intonation.

(Đọc các câu sau và quyết định câu nào có

 

Rising intonation

Falling intonation

What's the time?

 

x

Is this the blue one?

x

 

Have you got a pen?

x

 

Where do you live?

 

x

What's your name?

 

x

Is Jenny with you?

x

 

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài