Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 - trang 49, 50 - Tuần 31 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 - Tiết 1. Phép trừ - Tuần 31 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) Đặt tính rồi tính:

\(83507 – 7183\)

\(12,546  – 7,362\)

b) Tính:

\(\dfrac{4}{3} - \dfrac{5}{6} =  \ldots \)

\(\dfrac{8}{9} - \dfrac{2}{5} =  \ldots \)

Phương pháp: 

a)  Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, dấu phẩy thẳng hàng với nhau.

b) Muốn trừ hai phân số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.

Cách giải: 

a)

\(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \begin{array}{*{20}{c}}
{83507}\\
{\,\,\,7183\,}
\end{array}}\\
\hline
{\,\,\,\,76324\,}
\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,
\begin{array}{*{20}{c}}
{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}
{12,546}\\
{\,\,7,362}
\end{array}}\\
\hline
{\,\,\,\,\,\,5,184}
\end{array}
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\dfrac{4}{3} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{8}{6} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}\,\,\,;\\
\dfrac{8}{9} - \dfrac{2}{5} = \dfrac{{40}}{{45}} - \dfrac{{18}}{{45}} = \dfrac{{22}}{{45}}
\end{array}\)

Câu 2. Tìm \(x\)

\(x + 61,9 = 107,6\)

\(x + \dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{8} - \dfrac{1}{4}\)

Phương pháp: 

- Tính giá trị vế phải (nếu cần).

- \(x\) ở vị trí số hạng, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách giải: 

+/

\(\begin{array}{l}x + 61,9 = 107,6\\x = 107,6 - 61,9\\x = 45,7\end{array}\)

+/

\(\begin{array}{l}x + \dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{8} - \dfrac{1}{4}\\x + \dfrac{3}{5} = \dfrac{7}{8}\\x = \dfrac{7}{8} - \dfrac{3}{5}\\x = \dfrac{{11}}{{40}}\end{array}\)

Câu 3. Kho thứ nhất chứa 345,5 tấn gạo. Kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 72,6 tấn gạo. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn gạo? 

Phương pháp: 

- Tính số gạo của kho thứ hai ta lấy số gạo của kho thứ nhất trừ đi 72,6 tấn.

- Tổng số gạo hai kho chứa được = số gạo kho thứ nhất + số gạo kho thứ hai.

Cách giải: 

Kho thứ hai chứa được số tấn gạo là:

\(345,5 – 72,6 = 272,9\) (tấn)

Cả hai kho chứa được số tấn gạo là:

\(345,5 + 272,9 = 618,4\) (tấn)

                        Đáp số: \(618,4\) tấn.

Câu 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Quãng đường từ A đến B dài 145km, dài hơn quãng đường từ B đến C là 62 km. Hỏi quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp: 

- Tìm độ dài quãng đường từ B đến C ta lấy độ dài quãng đường từ A đến B trừ đi 62km.

- Tìm độ dài quãng đường từ A đến C (đi qua B) ta lấy độ dài quãng đường từ A đến B cộng với độ dài quãng đường từ B đến C.

Cách giải: 

Quãng đường từ B đến C dài số ki-lô-mét là:

\(145 – 62 = 83\) (km)

Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài số ki-lô-mét là:

\(145 + 83 = 228\) (km)

                          Đáp số : \(228\)km.

 Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải