Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 37, 38, 39

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 37, 38, 39 với lời giải chi tiết. Câu 6 : Khải và Hiệp có 24 cuốn truyện. Số truyện của Khải bằng 3/5 số truyện của Hiệp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cuốn truyện ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

Biểu thị số cam là …….. phần bằng nhau.

Biểu thị số quýt là …….. phần như thế.

Tỉ số của số cam và số quýt là ……..

Tổng số phần bằng nhau là …….. phần

Tổng số cam và quýt là …….. quả

Số cam là: ……..

Số quýt là: ……..

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ sơ đồ để hoàn thành bài toán đã cho.

Lời giải chi tiết:

Biểu thị số cam là 4 phần bằng nhau.

Biểu thị số quýt là 5 phần như thế.

Tỉ số của số cam và số quýt là \(\dfrac{4}{5}\).

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần. 

Tổng số cam và quýt là 45 quả.

Số cam là: 45 : 9 × 4 = 20 quả.

Số quýt là: 45  20 = 25 quả. 

Bài 6

Khải và Hiệp có 24 cuốn truyện. Số truyện của Khải bằng \(\dfrac{3}{5}\) số truyện của Hiệp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cuốn truyện?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số truyện của Khải (đóng vai trò số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì số truyện của Hiệp (đóng vai trò số lớn) gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước ; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

 3 + 5 = 8 (phần)

Khải có số cuốn truyện là:

24 : 8 × 3 = 9 (cuốn truyện)

Hiệp có số cuốn truyện là:

24 – 9 = 15 (cuốn truyện)

Đáp số: Khải: 9 cuốn truyện;

               Hiệp: 15 cuốn truyện.

Bài 7

Hai đội thi công được 27km đường. Đội thứ nhất sửa được đoạn đường bằng \(\dfrac{5}{4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa được. Hỏi mỗi đội sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi đoạn đường đội thứ hai sửa được (đóng vai trò số bé) gồm 4 phần bằng nhau thì đoạn đường đội thứ nhất sửa được (đóng vai trò số lớn) gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước ; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Đội thứ nhất sửa được số ki-lô-mét đường là:

27 : 9 × 5 = 15 (km)

Đội thứ hai sửa được số ki-lô-mét đường là:

27 – 15 = 12 (km)

Đáp số: Đội thứ nhất: 15km;

            Đội thứ hai: 12km.

Bài 8

Một tấm gỗ dài 280cm, người ta cắt thành hai phần, phần thứ nhất dài gấp 3 lần phần thứ hai. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi phần thứ hai (đóng vai trò số bé) gồm 1 phần thì phần thứ nhất (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng  hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Phần thứ nhất dài số xăng-ti-mét là:

280 : 4 × 3 = 210 (cm)

Phần thứ hai dài số xăng-ti-mét là:

280 – 210 = 70 (cm)

Đáp số: Phần thứ nhất: 210cm;

             Phần thứ hai: 70cm.

Vui học

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Tại một cửa hàng bày bán các giỏ hoa quả, chủ cửa hàng cho biết mỗi giỏ hoa quả nặng 2kg, trong đó có một phần là nho, 3 phần là các loại hoa quả khác. Hỏi trong mỗi giỏ có bao nhiêu gam nho và bao nhiêu gam hoa quả khác? 

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số nho (đóng vai trò số bé) gồm 1 phần thì các loại hoa quả khác (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2kg = 2000g.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Trong mỗi giỏ có số gam nho là:

2000 : 4 × 1 = 500 (g)

Trong mỗi giỏ có số gam hoa quả khác là:

2000 – 500 = 1500 (g)

                       Đáp số: Nho: 500g;

                              Hoa quả khác: 1500g.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Tuần 28 - Cùng em học Toán 4
list
close
Gửi bài Gửi bài