Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 - trang 38, 39, 40 - Tuần 28 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39, 40 - Tiết 2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Tuần 28 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Biểu thị số bông hoa đỏ là …….. phần bằng nhau.

Biểu thị số bông hoa vàng là …….. phần như thế.

Tỉ số của số bông hoa đỏ và số bông hoa vàng là ……..

Tổng số phần bằng nhau là …….. phần

Tổng số bông hoa đỏ và bông hoa vàng là ……..

Số bông hoa đỏ là: ……..

Số bông hoa vàng là: ……..

Phương pháp: 

Quan sát sơ đồ để giải bài toán.

Cách giải: 

Biểu thị số bông hoa đỏ là 4 phần bằng nhau.

Biểu thị số bông hoa vàng là 5 phần như thế.

Tỉ số của số bông hoa đỏ và số bông hoa vàng là \(\dfrac{4}{5}\).

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

Tổng số bông hoa đỏ và bông hoa vàng là 36 bông.

Số bông hoa đỏ là: 16 bông.

Số bông hoa vàng là: 20 bông.

Câu 2. Khải và Hiệp có 24 viên bi. Số viên bi của Khải bằng \(\dfrac{3}{5}\) số viên bi của Hiệp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp: 

Bài toán cho biết tổng số viên bi và tỉ số về số bi của hai bạn. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

Theo bài ra số viên bi của Khải bằng \(\dfrac{3}{5}\) số viên bi của Hiệp nên ta vẽ sơ đồ biểu thị số bi của Khải gồm 3 phần, số bi của Hiệp gồm 5 phần như thế. Ta tìm số bi của hai bạn theo công thức:

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số bé

hoặc

Số lớn =  (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số lớn.

Cách giải: 

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

 3 + 5 = 8 (phần)

Khải có số viên bi là:

24 : 8 × 3 = 9 (viên bi)

Hiệp có số viên bi là:

24 – 9 = 15 (viên bi)

Đáp số: Khải: 9 viên bi; Hiệp: 15 viên bi.

Câu 3. Hai ô tô chở 27 tấn hàng. Số tấn hàng xe thứ nhất  chở bằng \(\dfrac{5}{4}\) số tấn hàng xe thứ hai chở. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn hàng?

Phương pháp: 

Bài toán cho biết tổng số tấn hàng và tỉ số về số hàng mà hai xe chở được. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

Theo bài ra số tấn hàng xe thứ nhất chở bằng \(\dfrac{5}{4}\) số tấn hàng xe thứ hai chở nên ta vẽ sơ đồ biểu thị số hàng xem thứ nhất chở gồm 5 phần, số hàng xe thứ hai chở gồm 4 phần như thế. Ta tìm số hàng mà hai xe chở được theo công thức:

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số bé

hoặc

Số lớn =  (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số lớn.

Cách giải: 

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Xe thứ nhất chở được số tấn hàng là:

27: 9 × 5 = 15 (tấn)

Xe thứ hai chở được số tấn hàng là:

27 –  15 = 12 (tấn)

Đáp số: Xe thứ nhất: 15 tấn;

            Xe thứ hai: 12 tấn.

Câu 4. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn dây thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Bài toán cho biết tổng độ dài hai sợi dậy và tỉ số giữa hai sợi dây đó. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

Theo bài ra đoạn dây thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai ta vẽ sơ đồ biểu thị  độ dài đoạn dây thứ hai gồm 1 phần, độ dài đoạn dây thứ nhất gồm 3 phần như thế. Ta tìm độ dài mỗi đoạn dây theo công thức:

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số bé

hoặc

Số lớn =  (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số lớn.

Cách giải: 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4  (phần)

Đoạn dây thứ nhất dài số mét là:

28 : 4 × 3 = 21 (m)

Đoạn dây thứ nhất dài số mét là:

28 – 21 = 7 (m)

Đáp số: Đoạn dây thứ nhất: 21m;

            Đoạn dây thứ hai: 7m.

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Chị Mai trộn bột mì và đường để làm bánh theo công thức 5 phần bột, 2 phần đường. Biết rằng số bột và đường sau khi trộn là 420g. Hỏi chị Mai đã trộng bao nhiêu gam bột, bao nhiêu gam đường?

Phương pháp: 

Bài toán cho biết tổng khối lượng của bột và đường và tỉ số số bột và số đường. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

Theo bài ra chị Mai trộn bột mì và đường để làm bánh theo công thức 5 phần bột, 2 phần đường nên ta vẽ sơ đồ biểu thị số đường gồm 2 phần, số bột gồm 5 phần như thế. Ta tìm số bột và số đường mà chị Mai đã dùng theo công thức:

Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số bé

hoặc

Số lớn =  (Tổng : tổng số phần bằng nhau) × số phần của số lớn.

Cách giải: 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Chị Mai đã dùng số gam bột là:

420 : 7 × 5 = 300 (g)

Chị Mai đã dùng số gam đường là:

420 – 300 = 120 (g)

Đáp số: Bột: 300g; Đường: 120g.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải