Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 - trang 37, 38 - Tuần 28 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 - Tiết 1. Giới thiệu tỉ số - Tuần 28 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu):

a

b

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

2

3

\(2:3\) hay \(\dfrac{2}{3}\)

\(3:2\) hay \(\dfrac{3}{2}\)

6

9

 

 

10

7

 

 

Phương pháp: 

Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a:b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) khác \(0\)).

Cách giải: 

a

b

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

2

3

\(2:3\) hay \(\dfrac{2}{3}\)

\(3:2\) hay \(\dfrac{3}{2}\)

6

9

\(6:9\) hay \(\dfrac{6}{9}\)

\(6:9\) hay \(\dfrac{6}{9}\)

10

7

\(10:7\)

 

Câu 2. Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu):

a

b

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

8kg

7kg

\(8:7\) hay \(\dfrac{8}{7}\)

\(7:8\) hay \(\dfrac{7}{8}\)

12l

21l

 

 

320cm

71cm

 

 

Phương pháp:

Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a:b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) khác \(0\)).

Cách giải: 

a

b

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

8kg

7kg

\(8:7\) hay \(\dfrac{8}{7}\)

\(7:8\) hay \(\dfrac{7}{8}\)

12l

21l

\(12:21\) hay \(\dfrac{{12}}{{21}}\)

\(21:12\) hay \(\dfrac{{21}}{{12}}\)

320cm

71cm

\(320:71\) hay \(\dfrac{{320}}{{21}}\)

\(71:320\) hay \(\dfrac{{71}}{{320}}\)

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Đội văn nghệ lớp 4B có 6 bạn nam và 7 bạn nữ.

a) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ trong đội văn nghệ là: ……..

b) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của cả đội văn nghệ là: ……..

c) Tỉ số của số bạn nữ và số bạn của cả đội văn nghệ là: ……..

Phương pháp: 

Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a:b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) khác \(0\)).

Cách giải: 

a) Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ trong đội văn nghệ là: \(\dfrac{6}{7}\).

b) Đội văn nghệ có tất cả số bạn là: \(7 + 6 = 13\) (bạn)

Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của cả đội văn nghệ là: \(\dfrac{7}{{13}}\).

c) Tỉ số của số bạn nữ và số bạn của cả đội văn nghệ là: \(\dfrac{6}{{13}}\).

Câu 4. Viết tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Trong câu lạc bộ đọc sách, số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam trong câu lạc bộ đọc sách đó là: ……

b) Có hai đoạn dây, đoạn dây thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Tỉ số giữa đoạn dây thứ nhất và đoạn dây thứ hai là: ……

c) Trong sân, số xe ô tô con bằng số xe ô tô tải. Tỉ số giữa số xe ô tô con và số xe ô tô tải là: ……

d) Số quả cam bằng nửa số quả quýt. Tỉ số giữa số quả cam và số quả quýt là: ……

Phương pháp: 

Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a:b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) khác \(0\)).

Cách giải:

 a) Trong câu lạc bộ đọc sách, số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam trong câu lạc bộ đọc sách đó là: \(\dfrac{2}{1} = 2\).

b) Có hai đoạn dây, đoạn dây thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Tỉ số giữa đoạn dây thứ nhất và đoạn dây thứ hai là: \(\dfrac{3}{1} = 3\).

c) Trong sân, số xe ô tô con bằng số xe ô tô tải. Tỉ số giữa số xe ô tô con và số xe ô tô tải là: \(\dfrac{1}{1} = 1\).

d) Số quả cam bằng nửa số quả quýt. Tỉ số giữa số quả cam và số quả quýt là: \(\dfrac{1}{2}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải