Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu) : Mẫu : 5 = 5/1 ; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng \(1\) (theo mẫu):

Mẫu: \(5 = \dfrac{5}{1};\)                       \(9 =  \ldots \) 

  \(3 =  \ldots \)                              \(11 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng \(1\) .

Lời giải chi tiết:

\(9 = \dfrac{9}{1}\) ;           \(3 = \dfrac{3}{1}\) ;             \(11 = \dfrac{{11}}{1}\)

Bài 6

a) Tô màu vào ô chứa phân số bé hơn 1:

b) Tô màu vào ô chứa phân số bằng 1:

Phương pháp giải:

- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn \(1\).

- Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng \(1\).

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 

 

Bài 7

Viết số thích hợp vào ô trống để được hai phân số bằng nhau: 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số như sau:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác \(0\) thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác \(0\) thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{8}{{12}}\;;\)                    \(\dfrac{{10}}{{30}} = \dfrac{{10\times 3}}{{30\times 3}} = \dfrac{30}{90}\;;\)                     \(\dfrac{25}{{50}} = \dfrac{{25:25}}{{50:25}} = \dfrac{1}{2}\;;\)

\(\dfrac{{21}}{{49}} = \dfrac{{21:7}}{{49:7}} = \dfrac{3}{7}\;;\)                    \(\dfrac{2}{9} = \dfrac{{2 \times 8}}{{9 \times 8}} = \dfrac{{16}}{{72}}\;;\)                    \(\dfrac{{30}}{{18}} = \dfrac{{30:6}}{{18:6}} = \dfrac{5}{3}.\)

Vậy:

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{8}{{12}}\;;\)                      \(\dfrac{{10}}{{30}} = \dfrac{30}{90}\;;\)

\(\dfrac{25}{{50}} = \dfrac{1}{2}\;;\)                       \(\dfrac{3}{7} = \dfrac{{21}}{{49}}\;;\)

\(\dfrac{2}{9} = \dfrac{{16}}{{72}}\;;\)                       \(\dfrac{5}{3} = \dfrac{{30}}{{18}}.\)

Bài 8

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Có 4 quả táo chia đều cho 5 người, mỗi người nhận được ……. quả táo.

b) Có 3 lít nước, rót đều vào 6 lọ, mỗi lọ có ……. lít nước.

Phương pháp giải:

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác \(0\)) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Lời giải chi tiết:

a) Có 4 quả táo chia đều cho 5 người, mỗi người nhận được \(\dfrac{4}{5}\) quả táo.

b) Có 3 lít nước, rót đều vào 6 lọ, mỗi lọ có \(\dfrac{3}{6}\) lít nước.

Vui học

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên sân trường, người ta trồng 4 cây bằng lăng, 5 cây phượng vĩ, 6 cây bàng.

Phân số chỉ phần cây bằng lăng trong các cây trên sân trường là …….

Phân số chỉ phần cây bàng trong các cây trên sân trường là …….

Phân số chỉ phần cây phượng vĩ trong các cây trên sân trường là ……. 

Phương pháp giải:

Tính tổng số cây hoa trong vườn nhà Lan, sau đó viết phân số chỉ từng loại cây trong vườn.

Lời giải chi tiết:

Trên sân trường người ta trồng tổng số cây là:

            4 + 5 + 6 = 15 (cây)

Phân số chỉ phần cây bằng lăng trong các cây trên sân trường là \(\dfrac{4}{{15}}\).

Phân số chỉ phần cây bàng trong các cây trên sân trường là \(\dfrac{5}{{15}}\).

Phân số chỉ phần cây phượng vĩ trong các cây trên sân trường là \(\dfrac{6}{{15}}\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 20 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài