Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 65 - Tuần 18 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 - Tiết 1. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 - Tuần 18 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong các số 315; 1399; 5978; 14975; 711802

a) Các số chia hết cho 9 là:……

b) Các số chia hết cho 3 là:……

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của các số đã cho rồi áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Giải chi tiết:

a/ Các số chia hết cho 9 là: 315.

b/ Các số chia hết cho 3 là: 315; 15 990.

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống để:

 

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Giải chi tiết:

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của các số đã cho.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Giải chi tiết:

+/ Số 439 821 có tổng các chữ số là: 4 + 3 + 9 + 8 + 2 + 1 = 27.

Vì 27 chia hết cho 3 nên số 439 821 chia hết cho 3.

+/ Số 801 792 có tổng các chữ số là: 8 + 0 + 1 + 7 + 9 + 2 = 27.

Vì 27 chia hết cho 9 nên số 801 792 chia hết cho 9.

Ta có kết quả như sau:

       a/ Số 439 821 chia hết cho 3

Đ

       b/ Số 801 792 không chia hết cho 9

S

Bài 4

Tìm x biết:

a) x chia hết cho 3 và 625 < x < 635

……

b) x chia hết cho 9 và 790 < x < 808

……

Phương pháp giải:

Xét các giá trị có thể có của \(x\), nếu \(x\) có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì  chia hết cho 9; nếu \(x\) có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì  chia hết cho 3.

Giải chi tiết:

a/ Vì 625 < x < 635 nên x có thể là 626; 627; 628; …; 632; 633; 634.

Tính tổng các chữ số của các số trên ta tìm được các số chia hết cho 3 là 627; 630; 633.

Vậy x = 727 hoặc x = 630 hoặc x = 633.

b/ Vì 790 < x < 808 nên x có thể là 791; 792; 793; …; 805; 806; 807.

Tính tổng các chữ số của các số trên ta tìm được các số chia hết cho 9 là 792; 801.

Vậy x = 792 hoặc x = 801.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải