Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 65 - Tuần 18 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 - Tiết 1. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 - Tuần 18 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong các số 315; 1399; 5978; 14975; 711802

a) Các số chia hết cho 9 là:……

b) Các số chia hết cho 3 là:……

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của các số đã cho rồi áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết:

a) Các số chia hết cho 9 là: 315.

b) Các số chia hết cho 3 là: 315; 15 990.

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống để:

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và cho 3:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của các số đã cho.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết:

+) Số 439 821 có tổng các chữ số là: 4 + 3 + 9 + 8 + 2 + 1 = 27.

Vì 27 chia hết cho 3 nên số 439 821 chia hết cho 3.

+) Số 801 792 có tổng các chữ số là: 8 + 0 + 1 + 7 + 9 + 2 = 27.

Vì 27 chia hết cho 9 nên số 801 792 chia hết cho 9.

Ta có kết quả như sau:

       a/ Số 439 821 chia hết cho 3

Đ

       b/ Số 801 792 không chia hết cho 9

S

Bài 4

Tìm \(x\) biết: 

a) \(x\) chia hết cho 3 và 625 < \(x\) < 635

……

b) \(x\) chia hết cho 9 và 790 < \(x\) < 808

……

Phương pháp giải:

Xét các giá trị có thể có của \(x\), nếu \(x\) có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì  chia hết cho 9; nếu \(x\) có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì  chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết:

a) Vì 625 < \(x\) < 635 nên \(x\) có thể là 626; 627; 628; …; 632; 633; 634.

Tính tổng các chữ số của các số trên ta tìm được các số chia hết cho 3 là 627; 630; 633.

Vậy \(x\) = 627 hoặc \(x\) = 630 hoặc \(x\) = 633.

b) Vì 790 < \(x\) < 808 nên \(x\) có thể là 791; 792; 793; …; 805; 806; 807.

Tính tổng các chữ số của các số trên ta tìm được các số chia hết cho 9 là 792; 801.

Vậy \(x\) = 792 hoặc \(x\) = 801. 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 18 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài