Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 60, 61 - Tuần 16 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 - Tiết 2. Chia cho số có ba chữ số - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

1075 : 215

1467 : 489

75088 : 988

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phép chia 3381 : 147 có thương là:

A. 23                           B. 230

C. 203                         D. 230

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy phép chia 3381 : 147 có thương là 23.

Chọn A

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tú nghĩ ra một số, biết rằng đem số đó nhân với 265 thì được 33120

Số Tú nghĩ là: …

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

Số Tú nghĩ ra là:       55 120 : 265 = 208.

Bài 4

Có một lượng hạt tiêu đóng vào 120 gói, mỗi gói chứa 145g hạt tiêu. Hỏi với lượng hạt tiêu đó đem đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 435g hạt tiêu thì có tất cả bao nhiêu hộp ?

Phương pháp giải:

- Tính khối lương hạt tiêu ta lấy khối lượng hạt tiêu có trong một gói nhân với số gói hạt tiêu.

- Tính số hộp đóng được ta lấy khối lượng hạt tiêu chia cho khối lượng hạt tiêu có trong một hộp.

Lời giải chi tiết:

 Có tất cả số gam hạt tiêu là:

            145 ×120 = 17 400 (g)

Có tất cả số hộp hạt tiêu được đóng là:

            17 400 : 435 = 40 (hộp)

                Đáp số: 40 hộp.

Vui học

Giải bài toán

Một buổi liên hoan có 395 khách đến dự. Người ta đã kê 6 dây bàn, mỗi dây 8 bàn, mỗi bàn có thể ngồi được 8 người. Hỏi có đủ chỗ ngồi cho khách mời không ? Nếu không thì cần thêm bao nhiêu bàn ?

Phương pháp giải:

- Tính số bàn đang có ta lấy số bàn trong một dãy nhân với số dãy bàn.

- Tính số chỗ ngồi hiện có ta lấy số chỗ ngồi trong một bàn nhân với số bàn.

- So sánh số chỗ ngồi hiện có so với số khách đến dự, nếu số chỗ ngồi hiện có nhỏ hơn số khách đến dự thì ta kết luận không đủ chỗ ngồi cho khách.

- Tìm số bàn cần dùng ta lấy số chỗ ngồi cần có chia cho số chỗ ngồi trong một bàn.

- Tìm số bàn cần thêm ta lấy số bàn cần dùng trừ đi số bàn đang có.

Lời giải chi tiết:

Người ta đã kê số cái bàn là:

            8 × 6 = 48 (bàn)

Số chỗ ngồi hiện có đủ cho số người là:

            8 × 48 = 384 (người)

Mà 384 < 395

Vậy chưa đủ chỗ ngồi cho khác mời của buổi liên hoan đó.

Ta có:  395 : 8 = 49 dư 3

Vì còn dư 3 người nên cần thêm 1 cái bàn để 3 người đó ngồi.

Do đó để đủ chỗ ngồi cho khách mời thì cần ít nhất số bàn là:

            49 + 1 = 50 (bàn)

Số bàn cần dùng thêm là:

            50 – 48 = 2 (bàn)

                        Đáp số:  2 bàn.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 16 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài