Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 6, 7 - Tuần 1 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 - Tiết 2. Biểu thức có chứa một chữ - Tuần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tính:

6000 + 8000 = ...

9000 x 4 = ...

26000 - 5000 = ...

35000 : 5 = ...

Phương pháp: 

Thực hiện phép tính với các số khác 0 rồi viết thêm số chữ số 0 chưa tính vào kết quả.

Cách giải: 

6000 + 8000 = 14 000

9000 x 4 = 36 000

26 000 – 5000 = 21 000

35 000 : 5 = 7 000.

Câu 2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

24

50 – a

26

65

34 + a

 

17

a x 4 + 50

 

5

(81 – a) : 2

 

60

a : 3 -17

 

Phương pháp:

Thay chữ cái bằng các số đã cho rồi tính giá trị biểu thức.

Cách giải: 

a

Biểu thức

Giá trị của biểu thức

24

50 – a

26

65

34 + a

99

17

a x 4 + 50

118

5

(81 – a) : 2

38

60

a : 3 -17

3

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

2381 + 465 : a với a = 5

(17592 + 2908) x m với m = 4

Phương pháp: 

- Thay giá trị của chữ cái vào biểu thức.

- Tính giá trị biểu thức theo thứ tự trong ngoặc, nhân, chia rồi đến cộng, trừ.

Cách giải: 

Với a = 5 thì 2318 + 465 : a = 2318 + 465 : 5 = 2318 + 93 = 2411

Với m = 4 thì (17592 + 2908) x m = (17592 + 2908) x 4 = 20500 x 4 = 82000.

Câu 4. khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


Trong các hình trên, hình có chu vi lớn nhất là:

A. Hình vuông ABCD

B. Hình chữ nhật MNPQ

C. Hình tứ giác EGHK

D. Hình thang STUV

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mảnh ghép nào đã được cắt ra từ hình dưới đây?

Phương pháp: 

- Tính chu vi của các hình đã cho.

- So sánh và chọn đáp án chứa hình có chu vi lớn nhất.

Cách giải:

Chu vi hình vuông ABCD là: 6 x 4 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (8 + 5) x 2 = 26 (cm)

Chu vi hình tứ giác EGHK là: 8 + 6 + 12 + 5 = 31 (cm)

Chu vi hình tứ giác STUV là: 4 + 6 + 9 + 6 = 25 (cm)

Vì 31cm > 26 cm> 25cm > 24cm nên chu vi hình tứ giác EGHK là lớn nhất.

Đáp án cần chọn là C.

Vui học

Phương pháp: 

Tưởng tượng hình rồi chọn mảnh ghép phù hợp với hình đã cho.

Cách giải: 

Mảnh ghép được cắt ra từ hình đã cho là hình 4.

Đáp án cần chọn là D.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải