Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 57, 58 - Tuần 15 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 - Tiết 2. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tìm x:

\(x \times 29 = 4669\)

\(7332:x = 12\)

Phương pháp: 

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải: 

 

\(\eqalign{
& x \times 29 = 4669 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 4669:29 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 161 \cr} \)

\(\eqalign{
& 7332:x = 12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 7332:12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 611 \cr} \)

Câu 2. Tìm lỗi sai trong các phép chia sau rồi sửa lại cho đúng:

a) 1352 : 55 = 24 (dưa 30)

b) 4285 : 25 = 1710

Phương pháp:

- Thực hiện phép chia.

- So sánh với phép chia đã cho và tìm lỗi sai.

Cách giải: 

 

Phép chia đã cho có số dư bị sai.

Sửa lại là: 1352 : 55 = 24 (dư 32)

Phép chia đã cho sai thương và thiếu số dư.

Sửa lại đúng là: 4285 : 25 = 171 (dư 10)

Câu 3. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 19000 m2 và chiều rộng là 95m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Phương pháp: 

Muốn tìm chiều dài của mảnh đất ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.

Cách giải: 

Chiều dài của mảnh đất đó là:

19000 : 95 = 200 (m)

     Đáp số: 200 m.

Câu 4. Quãng đường từ A đến B dài 12o km. Chú Khánh đi xe máy từ A đến B rồi trở về. nếu xe máy cứ đi 40km hết 1 lít xăng thì chú khánh cần bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp: 

- Tìm quãng đường chú Khánh đã đi.

- Tìm số lít xăng bằng cách lấy số quãng đường vừa tìm được chia cho 40.

Cách giải:

 Chú Khánh đi được quãng đường dài là:

120 x 2 = 240 (km)

Chú Khánh cần số lít xăng là:

240 : 40 = 6 (lít)

       Đáp số: 6 lít.

Vui học

Giải bài toàn:

Một hiệu bánh sản xuất được 840 chiếc bánh, người ta đóng vào mỗi hộp 24 chiếc bánh. Nếu mỗi hộp bánh được bán với giá 40000 đồng thì tất cả số tiền bán bánh là bao nhiêu ?

Phương pháp: 

- Tìm số hộp bánh đóng được từ 840 chiếc bánh.

- Tìm số tiền bán bánh bằng cách lấy số hộp vừa tìm được nhân với 40 000 đồng.

Cách giải: 

Người ta đóng được số hộp là:

840 : 24 = 35 (hộp)

Tất cả số tiền bán bánh là:

40 000 x 35 = 1 400 000 (đồng)

          Đáp số: 1 400 000 đồng.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải