Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 53, 54 - Tuần 14 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 - Tiết 1. Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số - Tuần 14 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng hai cách:

a) (612 + 738) : 3

b) (1755 + 565) : 5

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất một tổng chia cho một số để tính giá trị của biểu thức theo hai cách.

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

(612 + 738) : 3

= 1350 : 3 = 450

Cách 2:

(612 + 738) : 3

= 612 : 3 + 738 : 3

= 204 + 246 = 450.

b) Cách 1:

(1755 + 565) : 5

= 2320 : 5 = 464

Cách 2:

 (1755 + 565) : 5

= 1755 : 5 + 565 : 5

= 351 + 113 = 464.

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (18 + 36) : 3 = …….

                         = …….

                         = …….

b) (48 + 12) : 3 =…….

                         = …….

                         = …….

c) 157 : 7 + 231 : 7 = …….    

                               = …….

                               = …….

d) 135 : 5 + 65 : 5 = …….

                             = …….

                             = …….

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất một tổng chia cho một số để tính giá trị biểu thức nhanh nhất.

Lời giải chi tiết:

a) (18 + 36) : 3

    = 18 : 3 + 36 : 3

    = 6 + 12 = 18

b) (48 + 12) : 3

   = 60 : 3 = 20

c) 154 : 7 + 231 : 7

   = 22 + 33 = 55

d) 135 : 5 + 65 : 5

   = (135 + 65) : 5

   = 200 : 5 = 400

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Xác định biểu thức đã cho tính đúng hay sai rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) (96 + 112) : 4

    = 96 : 4 + 112 : 4

    = 24 + 28 = 52

Điền Đ và ô trống

b) 160 : (2 + 5)

   = 160 : 7 = 22 (dư 6)

Điền S vào ô trống.

Bài 4

Lớp 4A có 36 học sinh, các học sinh này được chia thành các nhòm, mỗi nhóm có 6 học sinh. Lớp 4B có 30 học sinh cũng chia thành các nhím, mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học sinh của cả hai lớp.

- Tìm số nhóm bằng cách lấy tổng số học sinh vừa tìm được rồi chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Hai lớp có số học sinh là:

36 + 30 = 66 (học sinh)

Tất cả có số học sinh là:

66 : 6 = 11 (nhóm)

          Đáp số: 11 nhóm.

Chú ý khi giải: Có thể giải bằng cách khác như sau :

- Tìm số nhóm học sinh của lớp 4A 

- Tìm số nhóm học sinh của lớp 4B

- Tim tổng số nhóm của cả hai lớp.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 14 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài