Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 46, 47 - Tuần 12 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 - Tiết 1. Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tính (theo mẫu):

4 x (5 + 3) = ?

Cách 1

4 x (5 + 3) = 4 x 8

              = 32

Cách 2

4 x (5 + 3) = 4 x 5 + 4 x 3

         = 20 + 12

 = 32

a) 6 x (10 + 7)                                    

b) 20 x (30 + 5)

Phương pháp: 

Thực hiện phép tính theo hai cách.

- Cách 1: Tính giá trị trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Nhân số đã cho với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

Cách giải: 

a/

Cách 1: 6 x (10 + 7) = 6 x 17

                               = 102

Cách 2: 6 x (10 + 7) = 6 x 10 + 6 x 7

                               = 60 + 42 = 102

b/

Cách 1: 20 x (30 + 5) = 20 x 35

                                 = 700

Cách 2: 20 x (30 + 5) = 20 x 30 + 20 x 5

                                 = 600 + 100 = 700.

Câu 2. Tính (theo mẫu):

7 x (10 – 2) = ?

Cách 1

7 x (10 – 2) = 7 x 8

              = 56

Cách 2

4 x (5 + 3) = 7 x 10 - 10 x 7

         = 70 + 14

 = 56

a) 5 x (20 – 3)     

b) 30 x (40 – 1)

Phương pháp:

Nhân một số với một hiệu theo hai cách:

- Cách 1: Tính theo thứ tự trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Lấy số đó nhân với số bị trừ và số trừ rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Cách giải: 

a/

Cách 1: 5 x (20 – 3) = 5 x 17

                               = 85

Cách 2: 5 x (20 – 3) = 5 x 20 – 5 x 3

                              = 100 – 15 = 85

b/

Cách 1: 30 x (40 – 1) = 30 x 39

                                 = 1170

Cách 2: 30 x (40 – 1) = 30 x 40 – 30 x 1

                                = 1200 – 30 = 1170.

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 311 x 4 + 311 x 6   

b) 38 x 9 – 38 x 7

Phương pháp: 

Viết phép tính thành một số nhân với một tổng hoặc một hiệu rồi tìm giá trị.

Cách giải: 

a/ 311 x 4 + 311 x 6

= 311 x (4 + 6)

= 311 x 10 = 3110

b/ 38 x 9 – 38 x 7

= 38 x (9 – 7)

= 38 x 2 = 76.

Câu 4. Một phòng chiếu phim có 15 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 24 ghế. Vào buổi chiếu phim, người đến xem phim ngồi vừa đủ 10 hàng ghế. Hỏi phòng chiếu phim còn lại bao nhiêu ghế trống ?

Phương pháp: 

- Tìm số hàng ghế của rạp chiếu phim còn trống.

- Tìm số ghế của rạp chiếu phim còn trống.

Cách giải:

Phòng chiếu phim còn lại số hàng ghế là:

15 – 10 = 5 (hàng ghế)

Phòng chiếu phim còn lại số ghế trống là:

24 x 5 = 120 (ghế)

            Đáp số: 120 ghế.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải