Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 46, 47 - Tuần 12 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 - Tiết 1. Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính (theo mẫu):

4 × (5 + 3) = ?

Cách 1

4 × (5 + 3) = 4 × 8

              = 32

Cách 2

4 × (5 + 3) = 4 × 5 + 4 × 3

         = 20 + 12

 = 32

a) 6 × (10 + 7)                                    

b) 20 × (30 + 5)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo hai cách.

- Cách 1: Tính giá trị trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Nhân số đã cho với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

Cách 1: 6 × (10 + 7) = 6 × 17

                               = 102

Cách 2: 6 × (10 + 7) = 6 × 10 + 6 × 7

                               = 60 + 42 = 102

b) 

Cách 1: 20 × (30 + 5) = 20 × 35

                                 = 700

Cách 2: 20 × (30 + 5) = 20 × 30 + 20 × 5

                                 = 600 + 100 = 700.

Bài 2

Tính (theo mẫu):

7 × (10 – 2) = ?

Cách 1

7 × (10 – 2) = 7 × 8

              = 56

Cách 2

4 × (5 + 3) = 7 × 10 - 10 × 7

         = 70 + 14

 = 56

a) 5 × (20 – 3)     

b) 30 × (40 – 1)

Phương pháp giải:

Nhân một số với một hiệu theo hai cách:

- Cách 1: Tính theo thứ tự trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Lấy số đó nhân với số bị trừ và số trừ rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

Cách 1: 5 × (20 – 3) = 5 × 17

                               = 85

Cách 2: 5 × (20 – 3) = 5 × 20 – 5 × 3

                               = 100 – 15 = 85

b)

Cách 1: 30 × (40 – 1) = 30 × 39

                                 = 1170

Cách 2: 30 × (40 – 1) = 30 × 40 – 30 × 1

                                 = 1200 – 30 = 1170.

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 311 × 4 + 311 × 6   

b) 38 × 9 – 38 × 7

Phương pháp giải:

Viết phép tính thành một số nhân với một tổng hoặc một hiệu rồi tìm giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) 311 × 4 + 311 × 6

    = 311 × (4 + 6)

    = 311 × 10 = 3110

b) 38 × 9 – 38 × 7

    = 38 × (9 – 7)

    = 38 × 2 = 76.

Bài 4

Một phòng chiếu phim có 15 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 24 ghế. Vào buổi chiếu phim, người đến ×em phim ngồi vừa đủ 10 hàng ghế. Hỏi phòng chiếu phim còn lại bao nhiêu ghế trống ?

Phương pháp giải:

- Tìm số hàng ghế của rạp chiếu phim còn trống.

- Tìm số ghế của rạp chiếu phim còn trống.

Lời giải chi tiết:

Phòng chiếu phim còn lại số hàng ghế là:

             15 – 10 = 5 (hàng ghế)

Phòng chiếu phim còn lại số ghế trống là:

             24 × 5 = 120 (ghế)

                                  Đáp số: 120 ghế.

                Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 12 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài