Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 43, 44 - Tuần 11 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43, 44 - Tiết 1. Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,… Tính chất kết hợp của phép nhân - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tính:

\(\eqalign{
& 935 \times 10 = ........ \cr
& 6749 \times 100 = ........ \cr
& 609297 \times 1000 = ........ \cr
& 760:10 = ...... \cr
& 8000:100 = ...... \cr
& 531000:1000 = ...... \cr} \)

Phương pháp: 

- Phép nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000 ta chỉ cần viết thêm một, hai, ba…chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Phép chia số tròn chục, tròn trăm… với 10; 100; … ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba …chữ số 0 ở bên phải số đó.

Cách giải: 

935 x 10 = 9350

6749 x 100 = 674 900

609297 x 1000 = 609 297 000

760 : 10 = 76

8000 : 100 = 80

531 000 : 1000 = 531

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

50 kg = ………..yến

300 kg = ………tạ

150 tạ = ……..tấn

5000 g = …….kg

Phương pháp:

Đổi các số có chứa đơn vị đo khối lượng.

Chú ý: 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000 kg.

Cách giải: 

50kg = 5 yến

300kg = 3 tạ

150 tạ = 15 tấn

5000g = 5kg.

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 69 x 5 x 2 = ………

                     = ………

                     = ………

b) 346 x 25 x 4 = ………

                         = ………

                         = ………

c) 4 x 247 x 25 = ………

                        = ………

                        = ………

d) 25 x 86 x 40 = ………

                         = ………

                         = ………

e) 5 x 61 x 2 = ………

                     = ………

                     = ………           

f) 50 x 93 x 2 = ………

                      = ………

                      = ………

Phương pháp: 

Nhân hai số tạo thành số tròn chục trước rồi nhân với số còn lại.

Cách giải: 

a/ 69 x 5 x 2 = 69 x 10

                     = 690

b/ 346 x 25 x 4 = 346 x 100

                         = 34600

c/ 4 x 247 x 25 = 4 x 25 x 247

                         = 100 x 247

                         = 24700

d/ 25 x 86 x 40 = 25 x 40 x 86

                         = 1000 x 86

                         = 86 000

e/ 5 x 61 x 2 = 5 x 2 x 61

                     = 10 x 61

                     = 610

g/ 50 x 93 x 2 = 50 x 2 x 93

                       = 100 x 93

                       = 9300.

Câu 4. Một cửa hàng có 15 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 giỏ háng, mỗi gói hàng có 6 sản phẩm. Hỏi 15 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp: 

- Tìm số sản phẩm ở một kiện hàng.

- Tìm số sản phẩm ở 15 kiện hàng.

Cách giải:

Mỗi kiện hàng có số sản phẩm là:

10 x 6 = 60 (sản phẩm)

15 kiện hàng có số sản phẩm là:

60 x 15 = 900 (sản phẩm)

     Đáp số: 900 sản phẩm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải