Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 1 - trang 30, 31 - Tuần 8 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 - Tiết 1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Tuần 8 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất

88 + 75 + 12 = …….

146 + 55 + 54 = …….

Phương pháp giải:

Nhóm các số có tổng bằng số tròn chục rồi cộng với số còn lại.

Giải chi tiết:

88 + 75 + 12 = 88 + 12 + 75 = 100 + 75 = 175

146 + 55 + 54 = 146 + 54 + 55 = 200 + 55 = 255

Bài 2

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm hai số biết tổng và hiệu lần lượt của chúng là:

90 và 30

Số lớn là: ….

Số bé là: ….

186 và 14

Số lớn là: ….

Số bé là: ….

Phương pháp giải:

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu thì:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 = Tổng – Số lớn = Số lớn – Hiệu.

Giải chi tiết:

Hai số có tổng bằng 90 và hiệu bằng 30.

Số lớn là: (90 + 30) : 2 = 60

Số bé là: 90 – 60 = 30.

Hai số có tổng bằng 186 và hiệu bằng 14.

Số lớn là: (186 – 14) : 2 = 86

Số bé là: 186 – 86 = 100.

Bài 3

Có 50 học sinh đang tập bơi, trong đó số bạn học sinh chưa biết bơi ít hơn số học sinh đã biết bơi là 8 bạn. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh đã biết bơi ?

Phương pháp giải:

Xác định giá trị của tổng và hiệu rồi giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Giải chi tiết:

Có số bạn đã biết bơi là:

(50 – 8) : 2 = 21 (bạn)

Đáp số: 21 bạn.

Bài 4

Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

- Xác định giá trị của tổng và hiệu.

- Tuổi con là số bé và tuổi mẹ là số lớn.

- Giải bài toán tìm số lớn, số bé khi biết tổng và hiệu.

Giải chi tiết:

Mẹ có số tuổi là:

(46 + 30) : 2 = 38 (tuổi)

Con có số tuổi là:

(46 – 30) : 2 = 8 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 38 tuổi; Con: 8 tuổi.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 8 - Cùng em học Toán 4
Quảng cáo
list
close
Gửi bài