Bài 5 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 111 VBT toán 7 tập 2. Cho hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?...

Đề bài

Cho hàm số: \(y =  - 2x + \dfrac{1}{3}\). Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không ?

\(A\left( {0;\dfrac{1}{3}} \right);B\left( {\dfrac{1}{2}; - 2} \right);C\left( {\dfrac{1}{6};0} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay tọa độ của mỗi điểm vào hàm số, nếu thỏa mãn thì kết luận điểm đó thuộc đồ thị của hàm số đó và ngược lại.

Lời giải chi tiết

Với \(x=0\) thì \(y=-2.0+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}\) nên điểm \(A\left( 0;\dfrac{1}{3} \right)\) thuộc đồ thị.

Với \(x=\dfrac{1}{2}\) thì \(y=-2.\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\) \(=-1+\dfrac{1}{3}\) \(=\dfrac{-2}{3}\) \(\neq -2\) nên điểm \(B\left( \dfrac{1}{2};-2 \right)\) không thuộc đồ thị.

Với \(x=\dfrac{1}{6}\) thì \(y=-2.\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}\) \(=\dfrac{-1}{3}+\dfrac{1}{3}\) \(=0\) nên điểm \(C\left( \dfrac{1}{6};0 \right)\) thuộc đồ thị.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài