Bài 5 trang 103 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Chính sách kinh tế của Pháp (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết

Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích:

– Thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế thực dân phản động và bảo thủ nhằm biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá ế thừa và cung cấp nguyên vật liệu cho chúng.

– Thủ đoạn:

– Thực hiện chính sách độc quyền về kinh tế trên tất cả các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

– Đặt ra nhiều thứ thuế vô lý (thuế thân, thuế chợ, thuế đò…)

– Duy trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu nhằm mục đích bóc lột tối đa kìm hãm nền kinh tế của nước trong vòng lạc hậu

– Thực dân Pháp thiết lập một cách hạn chế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 6 trang 103 SBT sử 8

  Bài 6 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động

 • Bài 7 trang 104 SBT sử 8

  Bài 7 trang 104 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 104 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

 • Bài 4 trang 103 SBT sử 8

  Bài 4 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

 • Bài 3 trang 103 SBT sử 8

  Bài 3 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Gửi bài tập - Có ngay lời giải