Bài 3.26 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.26 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng...

Đề bài

Cho cấp số cộng \(5,x,y,17\). Khi đó:

A. \(x = 9,y = 12\)

B. \(x = 8,y = 14\)

C. \(x = 7,y = 12\)

D. \(x = 9,y = 13\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({u_{n + 1}} - {u_n} = d\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(5,x,y,17\) là cấp số cộng \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 5 = y - x\\y - x = 17 - y\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x - y = 5\\ - x + 2y = 17\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 9\\y = 13\end{array} \right.\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Cấp số cộng
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải