Quan sát hình 37.1 đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Làm bài

Quảng cáo

Đang cập nhật thêm câu hỏi!

Quảng cáo
close