Cơ cấu lao động

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

a)Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế

Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật và quá trình đổi mới đang làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta, nhưng sự phân công lao động xã hội theo ngành còn chậm chuyển biến.

Bảng 17.2. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế, giai đoạn 2000-2005

                                                                                                               (Đơn vị: %)

b)Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế

Bảng 17.3. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế 2000-2005

                                                                             (Đơn vị: %)

c) Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn

Bảng 17.4. Cơ cấu lao động theo thành thị, nông thôn năm 1996 và năm 2005

                                                                                               (Đơn vị:%)

Nhìn chung, năng suất lao động xã hội ngày càng tăng, song vẫn còn thấp so với thế giới. Phần lớn lao động có thu nhập thấp, làm cho quá trình phân công lao động xã hội chậm chuyển biến. Mặt khác, quỹ thời gian lao động trong nông nghiệp nông thôn và nhiều xí nghiệp quốc doanh chưa được sử dụng triệt để.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Gửi bài tập - Có ngay lời giải