Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức.

Hình 28.1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải