Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 69 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 71 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 71 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 71 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về các cuộc đấu tranh

 • pic

  Bài 4 trang 72 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 72 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy trình bày nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội

Gửi bài Gửi bài